Reference Listing

Reference Listing of People with Multiple Names
Many Hawaiian names from pre-contact and post-contact times have been written more than one way in various historical accounts (see Appendix 2: Writings of Ancient Hawaiian History), or the names may have abbreviated versions, or alternate names for the same person.

Below is a list of the most significant instances of multiple names and alternate name spellings for the same person. These name variations are also noted throughout the text.

Monarchy

 

Kings

King Kamehameha I [Pai‘ea Kamehameha; Pai‘ea Kalaninuimehameha; Kalaninui Pai‘ea; Kalaninuimehameha; Kalaninui Pai‘ea; Kalaninuimehameha; Kalani Ali‘i Kamehameha; Pai‘ea Kalaninuimehameha; Pai‘ea Laninuimehameha]

King Kamehameha II [Kalaninui ‘Iolani Liholiho]

King Kamehameha III [Kauikeaouli]

King Kamehameha IV [Alexander Liholiho ‘Iolani]

King Kamehameha V [Lot Kapuāiwa Kamehameha]

King Lunalilo [William Charles Lunalilo]

King Kalākaua [David La‘amea Kalākaua]

 

Queens 

Queen Kalama

[Hakaleleponi Kapakuhaili Kalama [Kamālama]]

Queen Kalanikauika‘alaneokeōpūolani

[Keōpūolanikauhiakama; Keōpūolani]

Queen Emma

[Emma Na‘ea Rooke; Kalanikaumakeamano; Kaleleonālani]

Queen Kamāmalu

[Kamāmalunuiomano]

Queen Lili‘uokalani

[Lydia Lili‘u Loloku Walania Wewehi Kamaka‘eha Pākī- Dominis Lili‘uokalani]

 

Princes

Prince Albert

[Albert Edward Kauikeaouli Leiopapa o Kamehameha]

Prince Kūhiō

[Jonah Kūhiō Kalaniana‘ole Pi‘ikoi]

Prince Leleiōhoku

[William Pitt Kalaho‘olewa Leleiōhoku; Leleiōhoku (II)]

 

Princesses

Princess Ka‘iulani

[Victoria Kawēkiu Ka‘iulani]

Princess Nāhi‘ena‘ena

[Nāhi‘ena‘enaikekapuewela‘aikapēkapuokeakua;

Nā‘ahi‘ena‘ena; Nahienaena; Harriet Keōpūolani]

Princess Pauahi

[Bernice Pauahi Pākī Bishop]

 

Others with Multiple Names

‘Ahu‘ula [Ahaula]

Alapa‘inui [Alapa‘i]

Eianinui [Elani]

Ha‘alo‘u [Kekaiha‘akūloulaniokahiki]

Hākau [Hākauwahine]

Hīkapoloa [Hikapoloa]

‘Īmakakoloa [Imakaloa]

Isaac Davis [‘Aikake]

John Young (I) [‘Olohana]

John Young (II) [Keoni Ana]

Kā‘eokūlani [Kā‘eo]

Kaha‘i [Keahia]

Kahekilinui‘ahumanu [Kahekili]

Kaikilani-Ali‘i-Wahine-o-Puna [Kaikilani]

Ka‘iana‘ahu‘ula [Keawe-Ka‘iana a ‘Ahu‘ula; Ka‘iana]

Ka‘ianaukupe Kaolohaka-a-keawe [Ka‘ianaukupe]

Kalanikauiōkikilo [Kalaniwaiakua]

Kalanikauleleiaiwinui [Kalanikauleleiaiwi]

Kalanimanookaho‘owaha [Kalanimanookaho‘owahaaheulu; Kalanimanoiokaho‘owaha]

Kalanimoku [Kālaimoku; William (Billy) Pitt]

Kalaninui‘īamamao [Kalaninui-‘Ī-a-mamao]

Kaleimamahū Kaleimanookaho‘owaha [Kaleimamahū]

Kaleimanookaho‘owaha [Kalanimanookaho‘owahahaaheulu]

Kaliloamoku [Kalilaumoku]

Kalua‘apana Keaweāheulu [Keaweāheulu]

Kaluaiko‘olau [Ko‘olau]

Kamalālāwalu [Kama]

Kanaloaikaiwilewa [Kanaloakapulehu]

Kanaloakapulehu [Kanaloapulehu]

Kāneīkaiwilani [Kāneikauaiwilani]

Ka‘o‘ana‘eha [Kaonaeha; Melie Kuamo‘o]

Kapi‘olani (I) [Kapi‘olaninui]

Kauhi‘aimoku-o-Kama [Kauhi‘a]

Kauakahiakahāola [Kauakahiakāola]

Ka‘ua‘umokuokamānele [Kamānele]

Kauaunuimahi [Kauauaamahi]

Keali‘iokāloa [Keli‘iokāloa]

Keaweikekahiali‘iokamoku [Keawe]

Keawenui-a-‘Umi [Keawenui]

Ke‘eaumokunui [Kalanike‘eaumoku]

Ke‘eaumoku (II) [Governor Cox]

Kekaulikekawēkiuokalani [Kekaulikeikawēkiuokalani; Kekaulikeikawēkiuonālaniali‘i; Kekaulikeikawēkiuonāmoku]

Kekaulikenuiahumanu [Kekaulike]

Kekāuluohi [Miriam ‘Auhea]

Keku‘iapoiwa Liliha [Kaniu]

Keku‘iapoiwa (I) [Keku‘iapoiwanui]

Keli‘imaika‘i [Keali‘imaka‘i; Kalanimālokuloku; Kalanimāloku; Kalanimālokulokuikepo‘okalani; Kalanimālokulokuikapo‘okalani]

Keōuakū‘ahu‘ula [Keōua]

Keōuakupuapāikalaninui [Keōuanui; Keōuakupuapāikalani; Kalanikupuapāikalaninui; Kalanikupuapāikalaninui Keōua; Keōua]

Kihanuilūlūmoku [Kiha]

Kīwala‘ō Kauikeaouli [Kīwala‘ō Kauikeouli]

Koalaukani [Koholokalani]

Konia [Laura Konia]

Kuakini [Kaluaikonahale; Kuakiniokalani Kuakini-i-konahale; John Adams]

Kūkaha‘ula [Kūkahau‘ula]

Kulaohe [Kukalohe]

Kumukoa [Kumuhea]

Leleiōhoku (I), [William Pitt]

Lonoikamakahiki [Lono]

Mahiaee [Mahiua I]

Nāhekukui [Kukui]

Nāihekukui [Kekukui]

Nāmāhānaikaleleonalani [Nāmāhana]

Nāono‘āina [Naonaoaina]

Nu‘uanuakalei‘ōpu‘u [Nu‘uanuakalani‘ōpu‘u]

Pākaka [Pāka‘a]

Pili [Kaaiea]

Pupuakea [Puapuakea]

Ululani [Ululani-a-Moku]

Ulumāheihei [Ulumāheiheihoapili; Hoapili]

‘Umi-a-Līloa [‘Umi]